• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Alumni

  Alexandr Kirillov, TU Dresden     Dmitry Kondrashkin, Yandex
   Anton Osokin, PhD, INRIA SIERRA-team    Roman Shapovalov, PhD
   Boris Yangel, Yandex     Sergey Bartunov, PhD, DeepMind
   Peter Romov, MSc (2014), Yandex    Denis Elshin, MSc (2013)
   Konstantin Nekrasov, MSc (2013)    Ivan Kaspersky, MSc (2012)
   Anton Golovin, MSc (2012)    Andrey Tikhonov, MSc (2012)
   Victor Chernyshov, MSc (2011)    Dmitry Laptev, MSc (2011), PhD st ETH Zurich
   Valeriy Vishnevsky, MSc (2011), ETH Zurich       Ekaterina Lomakina, MSc (2010), PhD st ETH Zurich
   Yurij Sokurskij, MSc    Alexandr Chistyakov, undergraduate
    Vlad Chabanenko, Bachelor (2016)     Igor Gitman, Bachelor (2016)
    Mikhail Gavrikov, MSc (2014)       Ekaterina Yakovleva, MSc (2017)
    Artem Sobolev, Luka Inc, MSc (2017)    Michael Khalman, Luka Inc, MSc (2017)
  Ilia Yakubovskiy, SberTech, MSc (2017)        Temirchev PavelSkoltech, MSc (2017)
  Pavel Izmailov, PhD Cornell, Bachelor (2017)  

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!